#author("2016-11-16T15:46:40+09:00","","")
Polonia jak to polonia – w każdym koszyku jabÅ‚ek zdarzajÄ… siÄ™ zg8s2‚ki&#nÅ30;OiobiÅ›cie w Australii znam mnóstwo wspaniaÅ‚ych ludzi, z którymi siÄ™ doskonale dogadujemy i zawsze możemy na siebie liczyć.PozdrawiamKarol
#author("2016-11-16T16:43:38+09:00","","")

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS